VTBH RUB[Strategy] vs FXGD RUB[Benchmark]
5 Aug, 2019 - 25 Feb, 2022

Benchmark is FXGD | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-07-13T02:26:33.556379 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:34.004438 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:34.472290 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:34.826031 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:35.228106 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:35.804799 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:36.250556 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:36.676165 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:37.067097 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:37.471163 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:37.918967 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:38.344884 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:38.765283 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T02:26:39.133753 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/