VTBH RUB[Strategy] vs FXGD RUB[Benchmark]
5 Aug, 2019 - 25 Feb, 2022

Benchmark is FXGD | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-06-09T19:44:05 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:05.415904 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:05.950992 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:06.425900 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:06.732805 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:07.013947 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:07.414862 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:07.811429 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:08.161137 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:08.543712 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:09.149112 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:09.531855 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:09.953281 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T19:44:10.257251 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/