VTBE RUB[Strategy] vs VTBA RUB[Benchmark]
20 Jan, 2020 - 25 Feb, 2022

Benchmark is VTBA | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-07-13T22:19:26.392697 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:26.824721 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:27.222613 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:27.562325 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:27.902818 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:28.206849 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:28.635337 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:29.036372 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:29.437237 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:29.851755 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:30.327687 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:30.713643 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:31.099587 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:19:31.411130 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/