VTBE RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
29 Jul, 2019 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-02-02T11:47:00.318569 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:00.594201 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:00.889462 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:01.170121 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:01.406449 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:01.679141 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:03.694895 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:06.472836 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:06.781967 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:07.125552 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:07.499516 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:47:07.769525 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/