TFNX RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
15 Nov, 2021 - 22 Sep, 2023

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T16:26:33.726996 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:34.126353 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:34.507681 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:34.887100 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:35.221077 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:35.490545 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:36.881190 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:38.663066 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:38.972033 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:39.330946 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:39.700030 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:40.081972 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:40.606995 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:26:40.935529 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/