TEMS RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
29 Oct, 2021 - 2 Nov, 2023

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-02-29T00:47:29.260031 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:29.626908 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:30.036603 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:30.354715 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:30.783172 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:31.085273 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:34.401421 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:36.991870 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:37.350549 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:37.743466 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:38.128201 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:38.514142 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:38.869210 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T00:47:39.215929 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/