TBUY[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
8 Nov, 2021 - 2 Nov, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-05-30T03:21:41.042583 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:41.486365 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:41.907070 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:42.268225 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:42.603867 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:42.907509 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:43.997135 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:45.054798 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:45.457297 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:45.854823 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:46.338346 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:46.804793 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:47.180326 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:21:47.543519 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/