TBUY RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
8 Nov, 2021 - 2 Nov, 2023

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-05-30T03:25:41.410014 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:41.832999 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:42.354929 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:42.765457 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:43.213710 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:43.524332 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:46.191769 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:48.090968 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:48.492685 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:48.900552 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:49.358265 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:49.802311 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:50.259279 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:25:50.713522 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/