TBUY RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
8 Nov, 2021 - 22 Sep, 2023

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T16:46:16.976203 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:17.324955 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:17.665869 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:17.982735 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:18.338496 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:18.585914 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:20.050703 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:21.930379 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:22.251568 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:22.581332 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:22.929207 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:23.399032 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:23.942148 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:46:24.310621 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/