TBEU RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
23 Nov, 2021 - 24 Feb, 2023

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T18:00:18.674560 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:19.394273 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:19.972930 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:20.765019 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:21.505644 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:22.146290 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:25.053869 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:28.091989 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:28.383912 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:28.671198 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:29.007482 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:29.342369 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:29.873625 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:00:30.209352 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/