SBRI[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
24 Sep, 2020 - 22 Sep, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T17:41:57.919521 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:41:58.358544 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:41:58.764812 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:41:59.150350 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:41:59.523581 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:41:59.787064 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:00.438168 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:01.196236 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:01.600670 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:02.019573 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:02.459540 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:02.818060 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:03.228281 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:42:03.530832 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/