SBHI[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
18 Nov, 2021 - 22 Sep, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T04:05:50.222041 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:50.571854 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:51.025120 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:51.416894 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:51.862691 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:52.148095 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:52.838817 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:54.490136 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:54.825789 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:55.183209 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:55.534051 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:55.865794 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:56.289941 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T04:05:56.643659 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/