SBCB[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
8 Feb, 2019 - 25 Feb, 2022

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-12-03T08:37:43.540951 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:44.094451 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:44.549214 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:44.900595 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:45.181087 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:45.509035 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:46.215183 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:46.910454 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:47.372254 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:48.078173 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:48.567885 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:48.991425 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:49.407043 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2023-12-03T08:37:49.790202 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/