SBCB[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
8 Feb, 2019 - 25 Feb, 2022

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-06-09T17:39:34.956575 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:35.350337 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:35.783339 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:36.166006 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:36.584103 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:37.022156 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:37.764016 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:38.477322 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:38.892442 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:39.366462 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:39.848646 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:40.231754 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:40.683819 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-06-09T17:39:41.003707 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/