SBCB[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
8 Feb, 2019 - 25 Feb, 2022

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-02-02T11:02:21.284519 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:21.593788 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:21.924782 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:22.212438 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:22.486843 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:22.738333 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:23.249667 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:23.835976 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:24.153571 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:24.505178 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:24.862772 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:25.147572 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:25.497417 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/
2023-02-02T11:02:25.776260 image/svg+xml Matplotlib v3.6.3, https://matplotlib.org/