RQIE[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
10 Dec, 2021 - 5 Dec, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-05-30T03:08:59.492874 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:08:59.933053 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:00.419823 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:01.109222 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:01.444700 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:01.777450 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:02.585475 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:03.354330 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:03.729627 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:04.103168 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:04.505225 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:05.074783 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:05.519037 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T03:09:05.931170 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/