RCMM[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
12 Aug, 2021 - 24 Aug, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-05-30T05:37:21.197379 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:21.588541 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:21.976514 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:22.361895 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:22.632200 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:22.894203 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:23.361944 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:24.027802 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:24.422177 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:24.816474 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:25.223658 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:25.657137 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:26.019546 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:37:26.374619 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/