RCHY[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
28 Jul, 2021 - 12 Jul, 2024

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-07-13T22:34:53.948295 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:54.400147 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:54.885428 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:55.275511 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:55.579064 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:55.888214 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:56.650277 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:57.218811 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:57.637092 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:58.083663 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:58.637306 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:59.047415 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:59.463068 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T22:34:59.840055 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/