GPBW RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
2 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-05-30T05:12:48.513749 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:48.993801 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:49.360582 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:49.772222 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:50.134029 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:50.418832 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:50.817321 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:51.260825 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:51.816571 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:52.352523 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:52.751378 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:53.054854 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:53.362246 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T05:12:53.588702 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/