GPBC[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
2 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T18:33:11.778698 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:12.062317 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:12.378019 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:12.656141 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:12.894470 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:13.112721 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:13.394652 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:13.782578 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:14.214172 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:14.685641 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:15.132653 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:15.431374 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:15.773045 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:33:15.995806 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/