GPBC RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
2 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-10-02T22:36:41.972193 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:42.186200 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:42.411856 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:42.629154 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:42.797412 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:42.963312 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:43.179632 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:43.424403 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:43.722478 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:44.014294 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:44.300647 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:44.512997 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:44.747882 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T22:36:44.892360 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/