GPBC RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
2 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-06-24T10:57:44.599557 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:44.931774 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:45.285129 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:45.571646 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:45.816527 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:46.075603 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:46.394458 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:46.774287 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:47.218991 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:47.701696 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:48.223611 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:48.524354 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:48.816123 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:57:49.054995 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/