FXTP RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
19 May, 2021 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-05-30T16:46:41.538927 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:42.091844 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:42.683024 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:43.124264 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:43.525311 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:43.951513 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:44.650513 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:45.592924 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:45.976633 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:46.367810 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:46.864473 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:47.318825 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:47.655322 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-05-30T16:46:47.948714 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/