FXRW RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
16 Jan, 2020 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T16:19:42.023079 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:42.387053 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:42.768795 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:43.118893 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:43.383303 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:43.654071 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:46.167459 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:49.341969 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:51.941011 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:52.331965 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T16:19:52.768992 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/