FXRW RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
16 Jan, 2020 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-06-24T08:55:46.992512 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:47.481683 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:48.038539 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:48.580294 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:48.932496 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:49.303052 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:53.455111 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:57.081345 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:57.520721 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:57.977900 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T08:55:58.471208 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/