FXRL RUB[Strategy] vs VTBX RUB[Benchmark]
10 Mar, 2020 - 25 Feb, 2022

Benchmark is VTBX | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-04-12T12:10:57.645275 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:10:58.146166 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:10:58.623636 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:10:58.993324 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:10:59.341105 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:10:59.704964 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:00.212062 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:00.706887 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:01.147298 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:01.618088 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:02.141113 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:02.564492 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:03.227353 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T12:11:03.577982 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/