FXKZ RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
16 Oct, 2018 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T17:35:55.345675 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:35:55.844385 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:35:56.278969 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:35:56.707085 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:35:56.983271 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:35:57.269820 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:36:05.128438 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:36:08.114927 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:36:08.483562 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:36:08.901454 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:36:09.373402 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/