FXKZ RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
16 Oct, 2018 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-06-24T10:29:51.741846 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:29:52.317132 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:29:52.871112 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:29:53.537362 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:29:53.835612 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:29:54.215511 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:29:57.507545 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:30:00.412339 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:30:00.988990 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:30:01.577421 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-06-24T10:30:02.196609 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/