FXCN RUB[Strategy] vs VTBE RUB[Benchmark]
20 Jan, 2020 - 25 Feb, 2022

Benchmark is VTBE | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-07-13T21:32:04.523460 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:04.913908 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:05.326502 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:05.641839 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:05.874601 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:06.156658 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:06.566163 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:06.961359 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:07.364902 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:07.772736 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:08.190960 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:08.562679 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:08.905142 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-07-13T21:32:09.216321 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/