FXBC[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
15 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-10-02T21:03:14.905434 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:15.106680 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:15.321561 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:15.532389 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:15.713486 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:15.892176 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:16.096079 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:16.335844 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:16.638195 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:16.934186 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:17.212597 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:17.404691 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:17.623502 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-10-02T21:03:17.775150 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/