FXBC[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
15 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-04-12T11:18:14.275043 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:14.617190 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:14.924807 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:15.188308 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:15.435720 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:15.686496 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:15.990969 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:16.644142 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:17.114083 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:17.599826 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:18.018291 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:18.319057 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:18.599493 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-04-12T11:18:18.858934 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/