FXBC RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
15 Feb, 2022 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-02-29T09:38:21.617225 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:21.926133 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:22.261885 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:22.544755 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:22.828689 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:23.095888 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:23.404908 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:23.771757 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:24.230276 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:24.686362 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:25.074005 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:25.362692 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:25.636538 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T09:38:25.873831 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/