BCSH RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
23 Nov, 2021 - 25 Feb, 2022

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T18:11:54.676574 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:55.012815 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:55.363145 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:55.697572 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:55.961964 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:56.231190 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:56.544572 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:56.882051 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:57.301367 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:57.671269 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:58.078012 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:58.431962 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:58.784809 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T18:11:59.018622 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/