AKSC[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
22 Sep, 2021 - 4 Sep, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2023-09-24T17:03:19.430184 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:20.010014 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:20.590531 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:21.129733 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:21.548470 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:21.861072 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:23.948087 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:24.636528 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:24.967871 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:25.377169 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:25.730423 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:26.093277 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:26.502530 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/
2023-09-24T17:03:26.799898 image/svg+xml Matplotlib v3.7.1, https://matplotlib.org/