AKSC[Strategy] vs RUB Inflation[Benchmark]
22 Sep, 2021 - 4 Sep, 2023

Benchmark is INFLATION | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-02-29T14:47:47.419699 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:47.839959 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:48.258810 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:48.596519 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:48.961736 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:49.273357 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:50.003389 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:50.654228 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:51.002929 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:51.373255 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:51.785083 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:52.186205 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:52.568495 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T14:47:52.907679 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/