AKME RUB[Strategy] vs Deposit RUB[Benchmark]
18 Dec, 2020 - 29 Feb, 2024

Benchmark is DEPOSIT | Generated by QuantStats (v. 0.0.59)


2024-02-29T16:41:29.978959 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:30.445330 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:30.901193 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:31.267485 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:31.588538 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:31.962602 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:33.934814 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:35.464999 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:35.896959 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:36.388705 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:36.889976 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:37.335986 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:37.777240 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/
2024-02-29T16:41:38.216062 image/svg+xml Matplotlib v3.7.3, https://matplotlib.org/